Wettelijke Bepalingen

1. Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwerp

De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door babywinkels.com. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder) van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met deze voorwaarden. babywinkels.com behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van babywinkels.com en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

babywinkels.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door babywinkels.com zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de informatiegebruikers en -aanbieders.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de babywinkels.com site geven geen recht op een financiële compensatie. babywinkels.com is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

babywinkels.com biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. babywinkels.com kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

babywinkels.com is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. babywinkels.com oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat babywinkels.com de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen babywinkels.com en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. babywinkels.com behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van babywinkels.com. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van babywinkels.com. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de babywinkels.com site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

babywinkels.com verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen, ons dienstenaanbod verder te optimaliseren of om de gebruiker gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Deze informatie kan door babywinkels.com gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard.

babywinkels.com verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

babywinkels.com verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

babywinkels.com maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Wijzigingen aan de babywinkels.com Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op onze site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. babywinkels.com is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

2. Disclaimer

Het is niet toegestaan om nieuwsberichten, persberichten, informatie, beeldmateriaal en foto's die verstrekt worden via babywinkels.com op enigerlei wijze te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

babywinkels.com besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter niet worden voorkomen. babywinkels.com alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datapartners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.